PhDr. Lada Weissová
preklady@portugalsky.cz
606 454 482
 
 

Překlady - tlumočení - výuka
(čeština, portugalština, angličtina) 

  :: úvod  
       
  ::  
       
  :: odhad ceny zakázky  
       
  :: kontakt  
       
  :: objednávka zakázky  
       
  :: obchodní podmínky  
       
 
 

Platnost :
Tyto obchodní podmínky platí pro všechny akceptované objednávky, pokud není dojednáno jinak. Odchylky od těchto obchodních podmínek musí být sjednány a  písemně potvrzeny Ladou Weissovou. Za písemné potvrzení pro tyto účely se považuje i podepsaný fax.

Sjednávání smluv : Smlouvy jsou sjednávány ústně, písemně či elektronicky. Samotným podáním objednávky nevzniká smluvní vztah. Potvrzením objednávky Ladou Weissovou dochází k uzavření oboustranně závazné smlouvy, jejíž jsou tyto podmínky neoddělitelnou součástí. Od již uzavřené smlouvy nelze jednostranně odstoupit. Uzavřením smlouvy vzniká povinnost Ladě Weissové dohodnutou službu dodat a druhé straně službu odebrat a zaplatit.

Dodání služby: Služby jsou dodávány sjednaným způsobem. Dodání služby není nutno písemně potvrzovat.

Platební podmínky : Splatnost dodané služby, pokud není při akceptování objednávky určeno jinak, je čtrnáct dnů od dodání služby.

Reklamace : Jakékoli reklamace dodané služby je nutno doručit do čtrnácti dnů. Pokud nedojde v uvedené lhůtě k podání reklamace, jedná se o službu klientem akceptovanou.

Porušení platebních podmínek:   Objednáním služby klient akceptuje princip, že za požadovanou službu je nutno včas a v plné výši zaplatit. Jakékoli porušení platebních podmínek je závažným porušením smlouvy. Lada Weissová má právo při každém porušení platebních podmínek okamžitě odstoupit od smlouvy. Její nárok na přiměřenou odměnu za již vyhotovenou část sjednané služby není odstoupením nijak dotčen. Lada Weissová má nezpochybnitelné právo použít všech zákonných prostředků k vymožení vzniklých pohledávek včetně vzniklých nákladů a smluvních pokut, zejména jejich zveřejnění, postoupení a soudní vymáhání.

 

 

 
 
 
 
     
Klíčová slova: překlady, tlumočení, úřední překlad, soudné tlumočení, literatura, cestování, aktuality, konzultace, Portugalsko,  portugalský, portugalská, portugalské, portugalského, portugalském, portugalskému, portugalskou, portugalských, portugalským, portugalskýma, portugalskými, portugalští,  portugalština, portugalštinách, portugalštinám, portugalštinami, portugalštino, portugalštinou, portugalštinu, portugalštiny, tlumočení, Brazílie, brazilské,    Jižní Amerika, jihoamerické,  překlady, překládání, jazyk, jazyka, jazyku,  JTP, Jednota tlumočníků a překladatelů, Asociace tlumočníků a překladatelů, Evropská unie, EU.