Překlady      Portugalsko      Brazílie      Afrika 

Díky mnohaleté zkušenosti a praxi nabízím svým klient?m práci, na kterou se mohou spolehnout. Není d?ležité, zda pot?ebujete tlumo?it na mezinárodní konferenci, p?i obchodním jednání, zda pot?ebujete p?eložit krátký obchodní dopis, marketingovou studii, výro?ní zprávu nebo chcete p?edstavit své výrobky na nových trzích. Vždy je d?ležité, aby Vaše úsilí a práce netrp?ly neobratnou komunikací nebo dokonce nep?esným vyjád?ením. Vašemu úsp?chu m?že pomoci i rozsáhlá znalost p?íslušných reálií. Stálí klienti oce?ují kvalitu a spolehlivost. V?dí, že p?i objednávaní jazykových služeb se nemusí strachovat o výsledek a v?asné dodání.

ekonomice, právu, bankovnictví, finan?nictví a v n?kterých technických specializacích. P?ekládané dokumenty jsou zejména portugalsky, anglicky a ?esky. Prost?ednictvím sít? spolupracovník? dodávám i práce v dalších jazycích, nap?íklad v  n?m?in? a špan?lštin?.

Dejte p?ednost výhodám jedné z nejv?tších specializovaných pln? profesionálních p?ekladatelských kancelá?í.Klí?ová slova: p?eklady, tlumo?ení, ú?ední p?eklad, soudní tlumo?ení,literatura, cestování, aktuality, konzultace, Portugalsko,portugalský,portugalská, portugalské, portugalského, portugalském, portugalskému, portugalskou, portugalských, portugalským, portugalskýma, portugalskými, portugalští,portugalština, portugalštinách, portugalštinám, portugalštinami, portugalštino, portugalštinou, portugalštinu, portugalštiny, tlumo?ení, Brazílie, brazilské,Jižní Amerika, jihoamerické;p?eklady, p?ekládání, jazyk, jazyka, jazyku, JTP, Jednota tlumo?ník? a p?ekladatel?, Asociace tlumo?ník? a p?ekladatel?, Evropská unie, EU.